Statut

CELEM FUNDACJI JEST:
1) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
2) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, EDUKACYJNEJ I OŚWIATOWEJ
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY;
3) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ, ZWŁASZCZA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
4) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
5) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH
BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM
Z PRACY;
6) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
7) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
8) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
9) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
10) WSPOMAGANIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
11) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY;
12) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
13) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ;
14) TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO;
15) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
16) PROPAGOWANIE SPORTU I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W ŚRODOWISKU DZIECI,
MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW DO 75. ROKU ŻYCIA;
17) PROWADZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ;
18) POPULARYZOWANIE EKOLOGICZNYCH, ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI – ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH SAMOCHODÓW, ROWERÓW, EHULAJNÓG I INNYCH;
19) DBANIE O KONDYCJĘ JĘZYKA POLSKIEGO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM
ZASPOKAJANIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO I
NIWELOWANIEM BARIER W POROZUMIEWANIU SIĘ, WŁĄCZAJĄC W TO
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ POMOC;
20) PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH POPRZEZ
POMOC W START-UPACH ORAZ PRZY
OTWIERANIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
21) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

Numer KRS0000903873