Bezpłatne porady księgowe oraz kadrowe.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego, do korzystania z porad naszego eksperta od spraw księgowych i kadrowych – Pana Michała Michalskiego, który od lat prowadzi biuro księgowe SYNERGY w Kielcach.
W obecnych czasach informacje dostarczane przez rachunkowość stanowią podstawę decyzji biznesowych, które są warunkiem umożliwiającym realizację wyznaczonych firmie celów. Jeżeli planujecie Państwo otwarcie własnej działalności biuro rachunkowe Synergy oferuje bezpłatne konsultacje wiedzę,
i swoje cenne doświadczenie przy załatwianiu związanych z tym formalności oraz doborem odpowiedniej dla Państwa formy rozliczeń.
Zakres porad udzielnych przez Pana Michała:

 • działalności w formie karty podatkowej,
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • ksiągi handlowe,
 • sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku vat,
 • przygotowanie i wysyłanie plików jpk,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
 • sporządzanie bilansu, rachunku  zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, zmian w kapitałach,
 • Prowadzenie ewidencji kadrowo płacowych pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 • Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
 • Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie,
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności do pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego,
 • Sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło,
 • Obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,
 • Naliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8A).

Przy kontakcie z Panem Michałem Michalskim prosimy o powołanie się na naszą FUNDACJĘ PRIMARIS.

Tel. 668-444-214
e-mail: office@synergyksiegowy.pl