Bezpłatne porady odnośnie pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad dotyczących pozyskania dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dotacji na rozwój działalności
gospodarczej (dla mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Porad udziela nasz
specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejski i rządowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa –
Jacek Dąbrowski tel.502704175 ul. Sienkiewicza 59 II piętro – zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
Jacek Dąbrowski – tytuł zawodowy: Licencjat zdobył na Uniwersytecie Humanistyczno-
Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji , Kierunek:
Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja: ekonomika i rozwój przedsiębiorstw.
Tytuł zawodowy: Magister zdobył na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji , Kierunek: Zarządzanie,
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wykonywał badania naukowe dla Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w
ramach Projektu pt: „Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze
środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
Wiedzy”.
Wykonywał badania naukowe dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w danych
tematykach: Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, wymogi
kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów
mikroekonomicznych. Kultura organizacyjna gminy jako determinanta
przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny (na przykładzie województwa
świętokrzyskiego). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju
przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim. Globalizacja a lokalizacja działalności
przedsiębiorstw.
Wykonywał badania naukowe dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach, w ramach projektu pt.: „Perspektywy RSI
Świętokrzyskie (I etap)”, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2
Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżet Państwa.

Wykonywał badań naukowe analizy potrzeb szkoleniowych w gminach Polski
Wschodniej projektu: „Kompetentna gmina – wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki dla Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.
Pełnił funkcje eksperta, gdzie dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach poddałem analizie i ocenie wyniki badań
przedsiębiorczości i innowacyjności w gminach oraz przedsiębiorstwach. Podczas
spotkania panelowego ekspertów w ramach projektu pt.: „Perspektywy RSI
Świętokrzyskie (I etap)”, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2
Transfer Wiedzy , Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżet Państwa
Od 2015 roku zajmuje się doradztwem w sprawach dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej (dla mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa). Specjalizuje się w następujących
programach dotacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej:
RPO, POWER, FP, PROW, PEFRON.